GDPR

Vážení klienti společnosti SCSA Security s.r.o,

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je SCSA Security s. r. o., se sídlem Lužecká 823/1, Praha 8 Čimice, 181 00, IČO 26170400, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76592.

Jaké osobní údaje SCSA Security s. r. o. shromažďuje a zpracovává?

SCSA Security s. r. o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje:

a) jméno a příjmení, příp. akademický titul,

b) název obchodní firmy,

c) IČO, DIČ,

d) adresa trvalého pobytu,

e) adresa sídla nebo místa podnikání,

f) dodací adresa,

g) kontaktní e-mailová adresa,

h) kontaktní telefonní číslo,

i) pracovní pozice nebo funkce ve společnosti,

j) bankovní spojení,

SCSA Security s. r. o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let. 

K jakým účelům SCSA Security s. r. o. osobní údaje využívá a zpracovává?

SCSA Security  zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě, obojí v sídle společnosti.

Jak dlouho SCSA Security s. r. o. údaje zpracovává?

SCSA Security s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s SCSA Security, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje SCSA Security s. r. o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s SCSA Security s. r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů SCSA Security s. r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Z jakých zdrojů SCSA Security s. r. o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem SCSA Security s. r. o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a SCSA Security s. r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu SCSA Security s. r. o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

SCSA Security s. r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv SCSA Security s.r.o.

SCSA Security s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama SCSA Security s. r.o.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu sales@scsasecurity.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy SCSA Security s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.

 

Jak SCSA Security s. r. o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když SCSA Security s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách SCSA Security s.r.o.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

 

Jan Škrdle

Jednatel

SCSA Security s.r.o.